سلام . قبل از هر چيز از تمام دوستانی که بعد از اين همه تاخير هنوز فراموشمون نکردن و کامنت گذاشتن از ته دل تشکر ميکنيم . اول ميخواستیم به خاطر اين همه گرفتاری وبلاگ رو ببنیدم .ولی وقتی ديديم که شما هنوز فراموشمون نکردين دلگرم شديم که ادامه بديم حتی شده با تاخير که بايد به بزرگی خودتون ببخشيد.

داشتم کتاب مقدس رو ميخوندم که يه بخشش به نظرم خيلی جالب اومد . اميدوارم که شما هم خوشتون بياد.

کتب عهد جديد-انجيل متی-باب ۷-آيه۷تا۱۲ :

                بجوييد تا بيابيد

بخواهيد تا به شما داده شود.بجوييد تا بيابيد.در بزنيد تا به روی شما باز شود. زيرا هر چيزی که بخواهد به دست خواهد آورد و هر که بجويدخوهد يافت.کافی است در بزنید که در برويتان باز می شود.اگر کودکی از پدرش نان بخواهد آيا پدرش به او سنگ می دهد؟اگر از او ماهی بخواهد به او مار می دهد؟پس شما که به فرزندانتان چيزهای خوب می دهيد چقدر بيشتر پدر آسمانی تان برکات خود را به شما خواهد بخشيد اگر از او بخواهيد.

پس آنچه می خواهيد ديگران برای شما بکنند شما همان را برای آنها بکنيد. اين است خلاصه ی تورات و کتب انبيا.

 

راستی اقليما از ديروز رفت سر کار تو شرکت آرمکو از شرکتهای وابسته به ايران خودرو و هنوز نرفته شد معاون يکی از بخشها و من هم اين ترم اخری ۵ واحد تهران شمال دارم. ۱۵ واحد هم اراک . پس اگه باز هم دير به دير آپديت سد به بزرگی خودتون ببخشيد.