سلام

بخش دیگری از ذهن من در قالب یک فتو بلاگ به نام برتا متولد شد. و این به معنای بسته شدن بخش نوشتاری ذهن که حاصلش وبلاگ حاظر است ، نیست.

 بلکه به معنای پر رنگ تر شدن حظور اقلیما در این بلاگ است.

                                                 

www.soshiant.webphoto.ir.      

این یک برتا است. مواظب خودت باش.