خوب!!! به سلامتی و از اونجایی که دیگه هیچ سوراخی نمونده بود که جناب آقای احمدی نژاد انگشتی توش فرو نکرده باشن، ایشون تصمیم گرفتن که پس از طرح موفق!!! تحول اقتصادی برنامه های توسعه رو هم متحول کنن. من نظری نمی دم و نقل قول می کنم از روزنامه اعتماد مورخ شنبه، 11 آبان 1387 - شماره 1808.

همکاری موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام با دولت
الگوهای برنامه پنجم اسلامی می شود
 

گروه اقتصادی، مهدی نوروزیان؛ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دولت نهم با همکاری موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام در حال تبیین «برنامه پنجم توسعه براساس نگرش اسلام» به مدیران و کارشناسان سازمان سابق مدیریت و برنامه ریزی هستند؛ کارشناسانی که سابقه تدوین چهار برنامه توسعه یی را در پرونده خود دارند.دولت بنا دارد برنامه پنجم کشور را که از سال 1389 آغاز می شود براساس الگوی اسلامی تدوین کند. حتی در این راستا منصور برقعی معاون رئیس جمهور در دستوری که هفته پیش صادر کرد مدیران این معاونت را موظف کرد تا دوره های الگوی توسعه اسلامی را بگذرانند. همچنین به این منظور قراردادی با یکی از موسسه ها وابسته به حوزه های علمیه کشور منعقد شده تا کارشناسان سازمان ضمن آشنایی با الگوی توسعه اسلامی بتوانند برنامه پنجم را به گونه یی تدوین کنند که در آن از

به کارگیری الگوها و دستورالعمل های غربی پرهیز شود.در اولین جلسه آموزشی کارشناسان و مدیران سازمان مدیریت که پنجم آبان ماه برگزار شد، عبدالمجید واسطی مدرس حوزه علمیه یافته های پژوهشی موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام را برای حاضران ارائه کرد تا این یافته ها نقشه راه سازمان در تدوین برنامه پنجم توسعه کشور باشد.پروژه «برنامه پنجم توسعه کشوری براساس نگرش اسلام» دارای هفت راهبرد توسعه است که در کنار آن به مدل توسعه، مرکز ثقل این مدل و نقطه شروع هم اشاره شده است.براساس گزارش موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی، مدل توسعه بر مبنای نگرش اسلامی، توسعه مهارت محور است. در این گزارش مرکز ثقل مدل، ایجاد مهارت تصمیم گیری شبکه یی در مدیران و مردم و نقطه شروع آن سیستم آموزشی معرفی شده است.در پروژه مشترک موسسه مطالعات راهبردی و معاونت برنامه ریزی دولت نهم اصلاح عنوان «توسعه» اولین درخواست مقدماتی است که از سوی تدوین کنندگان پیش نویس درخواست شده است.در این مطالعه از تصمیم گیران خواسته شده است به جای استفاده از کلمه «توسعه» واژه «تعالی» به کار برده شود و برنامه پنجم توسعه به «برنامه تعالی پنجم کشور» تغییر نام یابد.یکی دیگر از موارد گنجانده شده در این پروژه که با سفارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تهیه شده تبیین هویت توسعه با دیدگاه اسلامی است.در این پروژه «ایجاد فرآیندهای شبکه سیستم های زندگی به طوری که برآیند جریان سیستم ها، تولید انبوه و مستمر رفتار شبکه یی در طول زندگی باشد» به عنوان تعریف توسعه پیشنهاد شده است.این تعریف پس از بررسی آرای اندیشمندان و بزرگانی چون پارسونز، روستو، شومپیتر، تودارو، آمارتیا سن، حسین عظیمی، غلامعباس توسلی و... کشف شده است.در تعریف فوق رفتارهای شبکه یی به رفتارهایی اطلاق می شود که منجر به ارتقای کیفیت زندگی خواهد شد.

برخی پیشنهادها در پیش نویس برنامه توسعه اسلامی؛

? تبدیل برنامه توسعه به برنامه تعالی

? ارتباط با خدا و لمس و احساس ماورای شبکه هستی

? تغییر بازه زمانی برنامه از پنج سال به هفت سال

? ترویج ازدواج موقت به عنوان یک ارزش

? آموزش جنسی به منظور تخلیه هیجانات

? آموزش مهارت غذا خوردن

? کاهش وعده غذایی از سه به دو وعده

? تولید نوشابه سلامت با استفاده از دستور امام رضا(ع)


ادامه مطلب ...