کلی حرف داشتم که با مهر بزنم اما نشد و اکنون فقط برای اینکه جایش میان سطور آرشیو خالی نباشد این خطوط را سیاه میکنم . ذهنم آنقدر درگیر است این روزها که حوصله ای برای به روز کردن بلاگ باقی نمی ماند .