نمی دونم چه خبر شده هر جا که سرک ميکشی و با هرکسی هم کلام که ميشی يه پای همه حرفها عشقه.مخصوصا تو اين وبلاگها. نميدوم انگار ما هيچ درد و بلای ديگه ای نداريم که مسئله اصليمون شده عشق؟