شيوا جان ممنون. بالاخره يکی پيدا شد که به اين کلبه خرابه ی ما سر بزنه.انگار اينجا اگه از عشق ننويسی هيچ کسی تحویلت نمی گیره.بابا تو این زمونه ی مسخره اینقدر بدبختی
هست که............ .
بی خيال ما از اولشم ميخواستيم واسه دل خودمون بنويسيم. باز هم همين کار رو ميکنيم
حالا اگه اين دل نوشته ها واسه کسی جالب بود که قدمش روی چشم اگر نه هم که هيچ....
مثل هميشه