فاتحه ای چو آمدی بر سر خسته ای بخوان
لب بگشا که مدهد لعل لبت به خسته جان