سلام. سلام به همه ی شما دوستانی که هنوز هم به اين خرابه از رونق افتاده سر ميزنيد همه ی شما دوستانی هم که ديگر انگار نا اميد شده ايد .همه تان را دوست داريم . کوتاهی از من است . ببخشيد . ديگه هيچی نم تونم بنويسم . آرش ( دفتر يادداشتهای روزانه ) هم روزهاست که سفيد مونده.