پيامبر بی کتاب (۱) فرهنگ لغات من در تاريخ:۱۰/۹/۸۱

عشق:سوء تفاهم طولانی
دل بستن: پاشنه آشيل
چشم: زخم روباز من / تنها راه ورود ويروس
خدا: بسيار توانا ولی..............
زندگی: قهوه قجری
بهشت: قاقالی لی
دوزخ: يه سر دو گوش/لو لو سر خرمن
فال:
فاتحه ای چو آمدی بر سر خسته ای بخوان
لب بگشا که ميدهد لعل لبت به خسته جان

/ 0 نظر / 24 بازدید